شگفتانه

  • جوان‌ترین مدیر پتروشیمی، صنعت ایران را رو سفید کرد

    به همت کارشناسان و متخصصان داخلی و با حضور جوان ترین مدیر صنعت پتروشیمی کشور بزرگترین اورهال تاریخ «مارون» انجام و در شرکت پتروشیمی مارون، کمپرسور الفین مارون بعد از تعمیرات 40 روزه به مدار تولید بازگشت تولید "مارون"از مرز ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی گذشت.

خبر روز
  • وجود ذخایر قابل توجه نفتی در شیل‌های لرستان

    به گفته مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۰ نقطه کشور شناسایی و قطعی شده که منابع نفتی شیل‌ در آنجا وجود دارد و با مدلی…

  • جوان‌ترین مدیر پتروشیمی، صنعت ایران را رو سفید کرد

    به همت کارشناسان و متخصصان داخلی و با حضور جوان ترین مدیر صنعت پتروشیمی کشور بزرگترین اورهال تاریخ «مارون» انجام و در…

۱